Contatti | info@festivalethnos.it, Telefono: 328 723 2399

Programma 2023

7 SETTEMBRE

8 SETTEMBRE

9 SETTEMBRE

10 SETTEMBRE

12 SETTEMBRE

16 SETTEMBRE

17 SETTEMBRE

21 SETTEMBRE

22 SETTEMBRE

23 SETTEMBRE

30 SETTEMBRE

1 OTTOBRE

31 OTTOBRE